1. Καλώς ήρθατε στην Ιστοσελίδα μας

Η παρούσα Ιστοσελίδα παρέχεται από την WeberShandwick αναφορικά με τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα. Η WeberShandwick είναι αγγλική εταιρεία και αποτελεί το εμπορικό τμήμα της GMGRPUKLimited, εταιρείας που έχει συσταθεί στην Αγγλία με αριθμό μητρώου 2442501, με εμπορική έδρα επί της οδού WaterhouseSquare 2, Holborn 140, Λονδίνο, Τ.Κ. EC1N 2AE και καταστατική έδρα επί της οδού GrosvenorGardens 3, Λονδίνο, Τ.Κ. SW1W. Η Weber Shandwick ανήκει στον όμιλο The Interpublic Group of Companies, Inc. (NYSE:IPG). Είμαστε μέλος της Ένωσης Συμβούλων Δημοσίων Σχέσεων (PRCA) και της Ένωσης Επαγγελματιών Πολιτικών Συμβούλων αναφορικά με τη δραστηριότητά μας στον τομέα των δημοσίων σχέσεων.

2. Χρήση της Ιστοσελίδας

Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά πριν κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας. Κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς μην κάνετε χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας.

3. Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Η WeberShandwick διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους αυτούς χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση αλλαγών ο χρήστης/επισκέπτης θα ενημερώνεται σχετικά. Αν συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την παρούσα Ιστοσελίδα, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε τις αλλαγές. Αν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, μην συνεχίζετε να κάνετε χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας.

4. Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

Η WeberShandwick δικαιούται οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει εν όλω ή εν μέρει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή να μεταβάλει τη φύση και το περιεχόμενό της. Επίσης, η λειτουργία της Ιστοσελίδας ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή να δυσχερανθεί προσωρινά συνεπεία γεγονότων εκτός ελέγχου ή ανεξαρτήτως βουλήσεως της WeberShandwick, και χωρίς ευθύνη αυτής.HWeberShandwick θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας αλλά η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να εξασφαλίσετε τη συμβατότητα του λογισμικού σας με τις ανάγκες της Ιστοσελίδας. Είστε ακόμη υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι οποιοσδήποτε αποκτά πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μέσω δικής σας σύνδεσης Ιnternet είναι επίσης ενήμερος για τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

5. Αναρτόμενες Πληροφορίες

Παρά την εύλογη προσπάθεια της WeberShandwick ώστε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας να περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, έγκυρες και επίκαιρες πληροφορίες, η WeberShandwick δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων αυτών. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες της Ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η WeberShandwick ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της. Για το λόγο αυτό, η WeberShandwick ούτε δεσμεύεται, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη ή υποχρέωση αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο Ιστοσελίδας.

Οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, πληρότητα, εγκυρότητα ή/και χρησιμότητα οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου. Ως εκ τούτου η χρήση της Ιστοσελίδας από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για κάποια πληροφορία που σας ενδιαφέρει και θα θέλατε να εφαρμόσετε στην επιχείρησή σας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

6. Σύνδεση με άλλες Ιστοσελίδες

Μπορείτε να παραπέμπετε μόνο στην αρχική σελίδα της Ιστοσελίδας μας με τον όρο ότι θα γίνεται κατά τρόπο δίκαιο και νόμιμο, χωρίς να προκαλείται ζημία στην φήμη μας ή να εκμεταλεύεστε αυτήν. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να αφήνεται να εννοηθεί ότι υπάρχει κάποια σύνδεση ή έχει δοθεί έγκριση από μέρους μας ή ότι επιδοκιμάζουμε μια τέτοια σύνδεση, όταν τέτοια δεν υπάρχει. Όπου ρητά υπάρχει συμφωνία μεταξύ μας, θα πρέπει να ενεργείτε μέσα στα όρια αυτής. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να συνδέετε το όνομα της εταιρείας μας με υλικό παράνομο, πορνογραφικό ή άλλως προσβλητικό. Απαγορεύεται να διαγράφετε ή να παραποιείτε τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα. Η Ιστοσελίδα μας δεν πρέπει να εμφανίζεται παραποιημένη σε άλλες ιστοσελίδες. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την παραπάνω άδεια χωρίς προειδοποίηση.

7. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η συλλογή, διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/επισκέπτη της Ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους παρόντες όρους.

Η WeberShandwick συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών /χρηστών του δικτυακού της τόπου, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με αφορμή κάποιο ερώτημα προς την εταιρεία. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στο δικτυακό μας τόπο εξαρτώνται από το ερώτημα που κάθε φορά υποβάλλεται και μπορεί να είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και άλλες πληροφορίες επικοινωνίας.

Η WeberShandwick είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες /χρήστες με σκοπό την απάντηση στο υποβληθέν ερώτημα καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών. Οι επισκέπτες /χρήστες του δικτυακού μας τόπου που παρέχουν τα παραπάνω στοιχεία, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην WeberShandwick να χρησιμοποιηθούν αυτά από την ίδια για τους ανωτέρω σκοπούς.

Η WeberShandwick δε θα διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών /χρηστών του δικτυακού της τόπου σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη /χρήστη, με εξαίρεση αν αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία ή αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. .

Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν. Για το σκοπό αυτό τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την WeberShandwick, Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατείας (contactinformation).

Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας της WeberShandwick σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), ηWeberShandwick δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

8. Χρήση cookies

Η παρούσα Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι πληροφορίες που μεταβιβάζονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από μια ιστοσελίδα. Είναι μικρά αρχεία πληροφοριών χάρη στα οποία οι ιστοσελίδες μπορούν να αποθηκεύουν και να αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες σε σχέση με τα μοντέλα περιήγησης των χρηστών. Τα cookies επιτρέπουν στις ιστοσελίδες να παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Στην Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε την GoogleAnalytics που χρησιμοποιεί cookies παρέχοντάς μας πληροφορίες για το πως χρησιμοποείται η Ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για τη σύνταξη εκθέσεων και για να βελτιώσουμε την Ιστοσελίδα μας. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, μεταξύ των οποίων τον αριθμό των επισκεπτών, την χώρα καταγωγής τους και τις σελίδες που έχουν επισκεφθεί.

Οι περισσότεροι browsers έχουν ρυθμιστεί ώστε να μπορεί ο χρήστης να διαχειριστεί τα cookies. Εάν επιθυμείτε πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τα cookies, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.aboutcookies.org που περιέχει διεξοδικές και ανεξάρτητες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρησης και απενεργοποίησης cookies.

Εάν δεν επιθυμείται η GoogleAnalytics να αποθηκεύει τα στοιχεία σας για καμία ιστοσελίδα επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

9. Μετάδοση Ιών, Hacking και άλλες παραβάσεις

Απαγορεύεται να γίνεται κακή χρήση αυτής της Ιστοσελίδας. Ο χρήστης απαγορεύεται να προβεί σε μετάδοση ιού, trojan, worm, logicbombs ή να δημοσιεύσει οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο είναι κακόβουλο, τεχνολογικά επιβλαβές και που «εισβάλει» στην Ιστοσελίδα μας ή το διακομιστή και είναι ικανό να καταστρέψει δεδομένα, να παρενοχλήσει άλλους χρήστες, να παραβιάσει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου ατόμου, να στείλει οποιοδήποτε ανεπιθύμητο διαφημιστικό υλικό, που συνήθως αναφέρεται ως «spam», ή να προσπαθήσει να επηρεάσει την απόδοση ή τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε υπολογιστή μέσω αυτής της Ιστοσελίδας. Επιπλέον απαγορεύται να προβείτε σε επιθέσεις άρνησης παροχής Υπηρεσιών (DoS, DDos).

Οποιαδήποτε πράξη αντίκειται στον παρόντα όρο θα τιμωρείται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις της ποινικής νομοθεσίας και άλλους νόμους για το ηλεκτρονικό έγκλημα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων χωρίς να αποκλείεται και η αστική ευθύνη του δράστη.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκληθεί από επιθέσεις άρνησης παροχής υπηρεσιών, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον υπολογιστή σας, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, δεδομένα ή άλλα ιδιοκτησιακά υλικά που οφείλονται στη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή στη λήψη του υλικού που δημοσιεύεται σε αυτήν, ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα που συνδέεται με αυτήν.

10. Ιστοσελίδες Τρίτων και Περιεχόμενο

Η Ιστοσελίδα μπορεί να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους και τις οποίες η WeberShandwick μπορεί να μην τις έχει ελέγξει. Ως εκ τούτου η WeberShandwick δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, όπως ενδεικτικά ευθύνη περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ευθύνη για περιεχόμενο δυσφημιστικό ή παράνομο ή αντίθετο με οποιονδήποτε τρόπο στη νομοθεσία που διέπει τις ιστοσελίδες ή άλλες ηλεκτρονικές/διαδικτυακές τοποθεσίες που τυχόν συνδέονται με την Ιστοσελίδα. Η σύνδεση των χρηστών μέσω της Ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες ή ηλεκτρονικές/διαδικτυακές τοποθεσίες γίνεται υπ’ ευθύνη τους και αυτοί έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων ή ηλεκτρονικών/διαδικτυακών τοποθεσιών αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για ο,τιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών. Τέτοιοι σύνδεσμοι δεν υπονοούν καμία σύνδεση ή σχέση μεταξύ των ιστοσελίδων εκείνων και της παρούσας Ιστοσελίδας.

11. Προστασία Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου αυτής της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κειμένων, ειδήσεων, φωτογραφιών, απεικονίσεων, βίντεο, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της WeberShandwick και διέπεται από την ελληνική, , κοινοτική και διεθνή νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ρητά επιφυλλάσσονται για λογαριασμό μας ή για λογαριασμό των αρχικών δικαιούχων και το δικαίωμά μας να τα χρησιμοποιούμε δεν συνεπάγεται αντίστοιχο δικαίωμα των χρηστών/ επισκεπτών της Ιστοσελίδας.

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό που αναρτάται στην Ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να διευθετηθεί οποιοδήποτε ζήτημα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση οποιουδήποτε υλικού αυτής της Ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο υπό τον όρο προηγούμενης ενημέρωσης της WeberShandwick. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το υλικό με σκοπό το προσωπικό ή επαγγελματικό σας όφελος ή προς βλάβη του προσωπικού ή των διευθυντών ή οποιουδήποτε προσώπου εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα. Η χρήση του υλικού της Ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο υπό τους ακόλουθους όρους:

α) Απαγορεύεται να διαγράφετε τις ενδείξεις πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στο υλικό.

β) Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το υλικό κατά τρόπο που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του δημιουργού ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

γ) Απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της WeberShandwick, η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Επιπλέον δεν επιτρέπεται να τροποποιείτε το περιεχόμενο των ψηφιακών ή απλών αντιγράφων του υλικού που έχετε εκτυπώσει ή κατεβάσει και απαγορεύεται να απομονώνετε από το κείμενο και να χρησιμοποιείτε απεικονίσεις, φωτογραφίες, βιντεο ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό ήγραφικά.

Η WeberShandwick θα πρέπει πάντοτε να αναγνωρίζεται και να αναφέρεται ως η δημιουργός του υλικού.

Σε περίπτωση παραβίασης του ανωτέρω όρου, παύετε να έχετε δικαίωμα χρήσης της Ιστοσελίδας και οφείλετε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε οι ίδιοι το υλικό που έχετε εκτυπώσει ή κατεβάσει.

12. Εμπορικά Σήματα

Ρητά διατηρούμε κάθε δικαίωμα επί της επωνυμίαςWeberShandwick, του σήματος, του σλόγκαν “EngagingAlways”, του domainnamewww.webershandwick.co.uk και όλων των σχετιζόμενων domainnames καθώς και των υπολοίπων επωνυμιών, σημάτων, σλόγκαν, ή αυτών που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ενδεικτικά συμπεριλαμβανομένων των «Mediaco», «Science of Engagement», «FireBell». Τα δικαιώματά μας αυτά προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες ή/και η επωνυμία ή/και τα εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που τυχόν εμφανίζονται ή εμφανισθούν στην Ιστοσελίδα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία αυτών των ιδίων.

13. Ευθύνη της WeberShandwick

Η WeberShandwick εξακολουθεί να φέρει ευθύνη για απάτη ή για οποιαδήποτε περίπτωση δεν μπορεί να αποκλειστεί η ευθύνη της με βάση την ελληνική νομοθεσία.

Με την επιφύλαξη των περιορισμών της κείμενης νομοθεσίας , ηWeberShandwick:

α) παραιτείται από την παροχή κάθε είδους εγγυήσεων, ρητών ή σιωπηρών. Η WeberShandwickδεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες που εμπεριέχονται στο διαθέσιμο υλικό στην παρούσα Ιστοσελίδα θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς λάθη, ότι οι ελλείψεις θα διορθώνονται ή ότι το υλικό και η παρούσα Ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Σε όλη την έκταση που επιτρέπεται απο το νόμο, πρέπει οι ίδιοι να λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις αναφορικά με τα παραπάνω,

β) δεν φέρει ευθύνη για τη μη διατήρηση της ιστοσελίδας ή/και την αργοπορημένη ή αποτυχημένη ανάρτηση ή διατήρηση υλικού. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλούμε κατά καιρούς, την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα για τη διενέργεια έκτακτων ή προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης,

γ) δεν φέρει ευθύνη για έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία,

δ) δε ευθύνεται, σε καμία περίπτωση, για την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας που οφείλεται σε τεχνικούς λόγους, και δεν μπορεί να της ζητηθεί η παροχή τεχνικής βοήθειας ή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μια τέτοια περίπτωση,

ε) δεν φέρει ευθύνη για ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Δεν εγγυάται την ακρίβεια και την πληρότητα του υλικού, και

στ) δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από πράξεις ή παραλείψεις των χρηστών/ επισκεπτών που σχετίζονται με το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με την Ιστοσελίδα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

15. Επικοινωνία

Εάν έχετε απορίες για οποιαδήποτε πληροφορία στην Ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση: (email) ή στη διεύθυνση (ταχυδρομική διεύθυνση).